GEODEETILISED TÖÖD

 Hetkel ei teostata geodeetilisi töid.